Zelda no Densetsu: 4tsu no Tsurugi+ JP
USA - 2004/06/07
EUR - 2005/01/07
JPN - 2004/03/18
Developer(s)
 • Nintendo Research & Development 1
 • Publisher(s)
 • Nintendo
 • Downloads

   Sorry, no NTSC-U downloads found
   Sorry, no PAL downloads found
   Sorry, no JPN downloads found