Zelda no Densetsu: Kaze no Takuto JP
USA - 2003/03/24
EUR - 2003/05/02
JPN - 2002/12/13
Developer(s)
 • Nintendo Entertainment Analysis and Development
 • Publisher(s)
 • Nintendo
 • Downloads

   Sorry, no NTSC-U downloads found
   Sorry, no PAL downloads found
   Sorry, no JPN downloads found